Nawigacja

Statut szkoły Wewnętrzny system oceniania Regulamin wycieczki rowerowej Kryteria ocen z zachowania Program wychowawczy Zespołu Szkół im. Jana Pawła II Program "Nie pal przy mnie, proszę"

Dokumenty szkoły

Statut szkoły

  

 

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ

 IM.  JANA PAWŁA II W GRODZISKU DOLNYM

 

Podstawa prawna

 

Statut został opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. DZ. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi )

 

ROZDZIAŁ I

 

Informacje ogólne.

 

 § 1.

 

Postanowienia ogólne.

 

Ilekroć w przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

a) Zespole Szkół , Szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

b) Statucie - należy przez to rozumieć statut Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

c) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. DZ. U. z 2004 r.
    nr    256 poz. 2572 z późniejszymi).

d) Dyrektorze, Wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy  
     przez to rozumieć organy działające w Zespole Szkół.

e) Uczniach, rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w   
    Grodzisku Dolnym oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów

f) Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela którego szczególnej opiece wychowawczej  
    powierzono jeden z oddziałów w Zespole Szkół.

g) Organie prowadzącym Zespół Szkół - należy przez to rozumieć Gminę  Grodzisko Dolne.

 h) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym -      należy przez to rozumieć Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie.

 

§ 2.

 

Nazwa placówki i informacje o niej.

 

1. Zespół Szkół im. Jana Pawła II  w  Grodzisku Dolnym jest szkołą publiczną.

2. W skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w  Grodzisku Dolnym  wchodzą:

          1) Przedszkole Samorządowe w Grodzisku Dolnym 

          2) Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym 

          3) Gimnazjum im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym

3. Siedziba Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w  Grodzisku Dolnym    jest budynek położony w 
    miejscowości  Grodzisko Dolne 150

4. Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3-6 lat.

5. Czas trwania cyklu kształcenia w Szkole Podstawowej trwa 6 lat, zaś w gimnazjum 3 lata.

6. Zespół Szkół im. Jana Pawła II  w  Grodzisku Dolnym  jest jednostką budżetową.

8. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Zespołu Szkół im. Jana Pawła II  w  Grodzisku  
    Dolnym  regulują odrębne przepisy.

9. Na pieczątkach, stemplach i pieczęciach urzędowych używa się nazw w pełnym brzmieniu wg. wzorów:

a) Zespół Szkół im. Jana Pawła II 

     w Grodzisku Dolnym

     37-306  Grodzisko Dolne 150

 

b) Zespół Szkół im. Jana Pawła II

    Przedszkole  Samorządowe

37-306      Grodzisko Dolne 150

 

                                             c)  Zespół Szkół im. Jana Pawła II

     Szkoła Podstawowa

     37-306  Grodzisko Dolne 150

 

                                             d)  Zespół Szkół im. Jana Pawła II

     Gimnazjum

     37-306  Grodzisko Dolne 150

 

 

                            §  3.

 

 Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.

§ 4.

 

Organizację roku szkolnego, w tym terminy ferii i terminy przerw świątecznych określa . Minister Edukacji Narodowej i Sportu w drodze rozporządzenia.

ROZDZIAŁ II

 Cele i zadania Zespołu.

§ 5.

 

1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z:

a)       Ustawy o systemie oświaty,

b)       Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej i Sportu,

c)       Wytycznych Kuratora Oświaty w Rzeszowie,

d)       Wytycznych Organu Prowadzącego,

e)       Uchwał Rady Pedagogicznej,

f)        Programu Wychowawczego Szkoły.

g)       Wniosków Rady Rodziców.

h)       Programu Profilaktyki.

 

§ 6.

 

 

Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

1. Poprzez nauczanie i wychowanie przedszkolne wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb, przygotowuje do nauki szkolnej.

2. Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły

     podstawowej, gimnazjum.

3. Przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na poziomie ponadpodstawowym, ponadgimnazjalnym.

4. Kształtuje postawy moralne i społeczne umożliwiające akceptację i funkcjonowanie wychowanków w

     środowisku poza szkolnym.

5. Organizuje środowisko wychowawcze sprzyjające pełni rozwoju umysłowego dzieci i uczniów oraz

     realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty.

6. Uczy zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współdziałania i współodpowiedzialności za drugą osobę,

    szkołę i jej wyposażenie

7. Upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska.

8. Przygotowuje uczniów do kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w różnych formach zajęć

     rekreacyjne — sportowych, rozrywkowych, kół zainteresowań, zajęć poznawczych, współpracę z

     placówkami upowszechniania kultury.

9. Zapewnia dostosowanie treści, metod i form organizacyjnych nauczania do możliwości psychofizycznych

     uczniów.

10. Udziela wychowankom przedszkola i uczniom pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej w           
      formie:

      a)   specjalnych form pracy dydaktycznej i wychowawczej,

      b)   indywidualnego doradztwa nauczycieli,

     c)   konsultacji w poradni psychologiczno - pedagogicznej,

     d)   kwalifikacji do zajęć specjalistycznych.

11. Stwarza warunki do uaktywnienia rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez :

     a)    udział w zajęciach kół zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie szkoły.

     b)   udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach zespołów.

     c)   eksponowanie wytworów działalności uczniów (prace plastyczne, techniczne, literackie i inne),

     d)   realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania.

     e)   tworzenie warunków do pobierania nauki przez uczniów niepełnosprawnych, uczniów ze   specyficznymi potrzebami edukacyjnymi oraz niedostosowanych społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebam rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

12. Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub 
      wykonywania   wybranego zawodu poprzez:

          a)    organizowanie zajęć z pracownikami biura pracy.

          b)    poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne.

    c)    rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych, prowadzonych wyłącznie przez    
           nauczycieli   specjalistów.

13. Umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego zgodnie z potrzebami.

14. Zapewnia dzieciom poszanowanie ich godności osobistej,  wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

      15. Umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

      16. Zapewnia bezpieczeństwo w trakcie pobytu w szkole.

      17. Umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego.

      18. Udziela pomocy uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej.

      19.  Dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymogów rynku pracy.

      20.  Buduje obraz własnej osobowości ucznia i nauczyciela w oparciu o rzetelną samoocenę.

      21.  Dąży do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu edukacyjnego.

      22.  Upowszechnia kulturę pedagogiczną wśród rodziców.

      23.  Informacje dla rodziców i opiekunów uczniów o osiągnięciach dydaktycznych dzieci, o
      niepowodzeniach  szkolnych, ich zachowaniu, postawach, wskazywanie drogi i sposobów pomocy 
      dziecku w nauce.

      24. Organizuje działalność opiekuńczą nad uczniami przebywającymi w szkole:

          a)   nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne, wychowawcze i pozalekcyjne ponoszą odpowiedzialność
                 za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie przewidzianym na w/w zajęcia,

         b)   w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć nauczyciele pełnią dyżury na
               każdej  kondygnacji budynku i na podwórzu szkolnym, zgodnie z opracowanym planem dyżurów,

         c)   w czasie dyżuru nauczyciel przebywa w wyznaczonym rejonie, odpowiada za zdrowie i 
               bezpieczeństwo wszystkich uczniów przebywających na tym terenie, zapobiega niebezpiecznym 
               zabawom i zachowaniom.

                                                                          § 7.

 

Wychowanek przedszkola jest przyprowadzony i odbierany z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecku.

§ 8.

 

1.  Dyrektor Zespołu powierza każdy oddział opiece wychowawczej.

2.  W przedszkolu opiekę wychowawczą sprawuje jeden bądź dwu nauczycieli zależnie od czasu pracy
      oddziału.

3.  W szkole opiekę wychowawczą sprawuje jeden z nauczycieli, uczących w tym oddziale, zwanym

     wychowawcą ".

4.  Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata  
     pobytu dzieci - w przedszkolu, w klasach I — III, a następnie od klasy IV - VI, oraz I-III gimnazjum o ile
     nie   zaistnieją przyczyny zmuszające do dokonania zmiany.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

Sposoby realizacji zadań szkoły.

 

§ 9.

 

Szczegółowe zadania Zespołu  i sposób ich realizacji określa program szkoły zawarty w podstawowych dokumentach wewnątrzszkolnych, które tworzą:

 1.   Statut szkoły.

 2.   Plan pracy szkoły

 3.   Arkusz organizacyjny szkoły.

 4.   Plan nauczania.

 5.   Tygodniowy rozkład zajęć.

 6.   Szkolne zestawy programów nauczania.

 7.   Program wychowawczy szkoły.

 8.   Program profilaktyki szkoły.

 9.   Wewnątrzszkolny system oceniania.

10. Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

11. Plan nadzoru pedagogicznego.

12. Regulamin rady pedagogicznej.

13. Regulamin rady rodziców.

14. Regulamin samorządu uczniowskiego.

15. Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów

 

 

 

§ 10.

 

Plan pracy szkoły.

 

1.   Plan pracy szkoły jest opisem działań prowadzących do osiągnięcia celów  rozwojowych szkoły.            
      Przewiduje ciąg zmian w warunkach, w jakich odbywać się będą podstawowe procesy szkolne:
     kształcenie, wychowanie, opieka nad uczniem  oraz współpraca szkoły ze środowiskiem. Nakierowany jest
     na  systematyczne doskonalenie warunków, jakie szkoła będzie stwarzać na rzecz rozwoju ucznia.

2.   Plan szkoły tworzy się na okres  - 1 lat.

3.   Plan pracy szkoły zawiera:

   a)   sprecyzowane obszary i kierunki  pracy szkoły,

   b)   opis poszczególnych etapów działania – określenie ich kolejności oraz terminów realizacji,

   c)   imienną odpowiedzialność za nadzorowanie poszczególnych celów ,

   d)   uwagi o problemach realizacyjnych,

   

4.   Plan pracy szkoły zatwierdza rada pedagogiczna na pierwszym posiedzeniu w danym roku szkolnym,     

       w  którym  zostaje przedstawiony.

5.   Rada rodziców opiniuje plan pracy szkoły przed terminem zatwierdzenia go  przez radę pedagogiczną.

6.    Po zakończeniu realizacji rocznego planu pracy szkoły dyrektor szkoły składa sprawozdanie z jego 
       realizacji   na  plenarnym posiedzeniu rady  pedagogicznej oraz na zebraniu rady rodziców. 

7.   Ewaluacji wykonania planu pracy szkoły dokonuje dyrektor szkoły, rada  pedagogiczna i rada 
      rodziców.

 

§ 11.

 

Arkusz organizacyjny szkoły.

 

1.  Arkusz organizacyjny szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym 
        roku   szkolnym z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania.

2.   Arkusz organizacyjny szkoły jest decyzją dotyczącą struktury organizacyjnej szkoły, struktury 
     programowo -  
pedagogicznej oraz obsady osobowej wszystkich głównych  i całorocznych działań
     szkoły. Zawiera  dodatkowo dane dotyczące dzieci w wieku  obowiązku szkolnego, mieszkających w

    obwodzie szkolnym z   uwzględnieniem struktury  ich wieku oraz struktury osiedleńczej obwodu.

 

 

§ 12.

 

Plany nauczania.

 

1.   Edukacja  przebiega w następujących etapach:

a)       etap I – klasy I – III – kształcenie zintegrowane,

b)       etap II – klasy IV – VI – przedmioty, bloki przedmiotowe, ścieżki edukacyjne.

c)       etap III- klasy I- III gimnazjum- przedmioty, bloki przedmiotowe, ścieżki edukacyjne.

2.   Plan nauczania opracowuje się na podstawie ramowego planu nauczania przedszkola, szkoły
      podstawowej ,gimnazjum.

3.   Za zgodą organu prowadzącego szkoły plan nauczania może być zwiększony ponad  ramowy plan

       nauczania  przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum.

4.   Plan nauczania opracowuje się na trzyletni cykl kształcenia, z wyodrębnieniem każdego  roku szkolnego

      w   takim cyklu.

5.   Plan nauczania szkoły opiniuje rada pedagogiczna oraz rada rodziców szkoły.

6.   Plan nauczania podlega monitorowaniu i ocenie jego rezultatów .

7.   Oceny realizacji planu nauczania dokonuje rada pedagogiczna. Ocenę poszczególnych etapów
     realizacji  planu   nauczania rada pedagogiczna dokonuje raz  w roku na plenarnym posiedzeniu rady

     kończącym dany  rok   szkolny. Szczegółowej oceny  planu nauczania rada pedagogiczna dokonuje po
     zakończeniu cyklu  realizacji   planu.

8.   Dyrektor szkoły ma obowiązek informowania rady rodziców o realizacji planu nauczania na

      poszczególnych  jego etapach, nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

9.   W szczególnych przypadkach w planach nauczania mogą być dokonywane niewielkie zmiany w taki

     sposób,  by umożliwiały osiąganie standardów końcowych na danym etapie kształcenia.

10. Zmiany w szkolnym planie nauczania mogą być dokonywane na wniosek rady   pedagogicznej, rady  
      rodziców, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór
     pedagogiczny.

11. Zmian w planie nauczania nie można dokonywać w trakcie semestru danego roku szkolnego.

12. Wprowadzenie zmian w planie nauczania w trakcie jego realizacji wymaga pozytywnej opinii rady  
      pedagogicznej.

13. Każdorazowe zmiany w szkolnym planie nauczania podlegają zatwierdzeniu przez organ prowadzący
     szkołę.

 

 

§ 13.

 

Tygodniowy rozkład zajęć.

 

1.   Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły ustala  tygodniowy rozkład zajęć.

2.   Tygodniowy rozkład zajęć określa organizację stałych, obowiązkowych  i nadobowiązkowych zajęć  
       edukacyjnych.

3.   Tygodniowy rozkład zajęć ustala się z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny pracy uczniów i  
       nauczycieli.

4.   Tygodniowy rozkład zajęć dyrektor ustala przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5.   Tygodniowy rozkład zajęć zatwierdza rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady  rodziców.

6.   Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w tygodniowym rozkładzie zajęć w trakcie trwania roku 

      szkolnego  w przypadkach uzasadnionych, związanych z niezbędnymi  zmianami  organizacyjnymi szkoły.

 

 

§ 14.

 

Programy nauczania.

 

1.   Szkolny zestaw programów nauczania obejmuje programy poszczególnych zajęć

      edukacyjnych.

2.   Szkolny zestaw programów nauczania tworzy się w oparciu o:

a)       podstawy programowe,

b)       cele szkoły i procedury ich osiągania,

c)       wymagania edukacyjne z uwzględnieniem warunków dotyczących bazy materialnej szkoły, potencjału kadry pedagogicznej oraz możliwości zespołu klasowego.

3.   Szkolny zestaw programów nauczania może zawierać:

a)       programy nauczania wpisane do wykazu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dopuszczone do użytku szkolnego,

b)       zmodyfikowane programy nauczania opracowane z wykorzystaniem programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego,

c)       autorskie programy nauczania.

4.   Szkolny zestaw programów nauczania zatwierdzany jest przez radę pedagogiczną szkoły  na posiedzeniu  
      poprzedzającym rozpoczęcie każdego roku szkolnego.

5.   Szkolny zestaw programów nauczania dopuszczany jest do użytku szkolnego   przez dyrektora szkoły

      przed  rozpoczęciem każdego roku szkolnego, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

 

 

§ 15.

 

Program wychowawczy szkoły.

 

1.   Program wychowawczy szkoły opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze  
      wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich nauczycieli.

2.   Program wychowawczy szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i  
      programem profilaktyki szkoły.

3.   Program wychowawczy szkoły opracowuje się w oparciu o przyjęte i opisane cele  wychowawcze w  
      odniesieniu do powierzonych uczniów. Określa system wartości, postawi standardów zachowania, jakie  
      będzie uznawał uczeń i absolwent szkoły.

4.   Program wychowawczy szkoły zawiera opis kolejnych, kluczowych sytuacji  wychowawczych, prób
      charakteru i celowych działań, jakie staną się udziałem każdego  wychowanka uczestniczącego w

       procesie edukacyjnym przez cały etap kształcenia.

5.  Program wychowawczy szkoły opracowuje się na okres 3 - 5 lat.

6.  Ocena realizacji programu wychowania na poszczególnych jej etapach,  przedstawiana jest radzie             
      pedagogicznej   na posiedzeniu rady podsumowującym dany   rok szkolny.

7. Uzupełnieniem programu wychowawczego szkoły są:

a)       kalendarz imprez i uroczystości wychowawczych,

b)       plany pracy wychowawców klasy,

c)       rozkłady materiału godzin do dyspozycji wychowawcy klasowego.

 

 

§ 16.

 

Program profilaktyki szkoły.

 

1.   Program profilaktyki szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb danego         
      środowiska, który opisuje w sposób właściwy wszystkie treści  i działania o charakterze profilaktycznym  
      skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

2.   Program profilaktyki szkoły tworzy spójną całość z zestawem programów nauczania i programem
      wychowawczym szkoły.

3.   Przygotowanie i realizacja programu profilaktyki szkoły są zadaniem zarówno całej  szkoły, jak i każdego  
      nauczyciela.

4.   Program profilaktyki szkoły zawiera treści i opis kolejnych działań, które mają charakter profilaktyczny,
      założenia i metody pracy, cele działań, wykaz tematów spotkań oraz terminy działań.

 

§ 17.

 

Wewnątrzszkolny system oceniania.

 

 

1.   Szczegółowe zasady systemu oceniania, klasyfikowania i promowania w Zespole Szkół im. Jana Pawła II

      w Grodzisku Dolnym określa „Wewnątrzszkolny system oceniania” (załącznik)

2.    Wewnątrzszkolny system oceniania uchwala rada pedagogiczna po zapoznaniu z nim uczniów i

     rodziców.                      

3.    W oparciu o wewnątrzszkolny system oceniania w ramach zespołów przedmiotowych tworzony jest 
       przedmiotowy system oceniania.

 

  

§ 18.

 

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli.

 

1.   Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli ma na celu:

a)       udoskonalenie pracy szkoły, podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji nauczycieli,

b)       dążenie do poprawy relacji międzyludzkich i rozwoju współpracy w gronie rady pedagogicznej,

c)       wprowadzenie zmian i ulepszeń pracy szkoły.

2.   Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli musi być oparte na diagnozie potrzeb w tym zakresie,     
      planowaniu  ogólnym działań prowadzących do osiągnięcia zamierzonych celów i planowaniu 

      szczegółowym etapów doskonalenia oraz ewaluacji.

3.   Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli opracowuje się na okres 1 roku .

4.   Ogólny plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli opracowuje zespół nauczycieli wybrany

       przez  radę pedagogiczną szkoły, przed rozpoczęciem roku szkolnego.

5.    Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli zespół przedstawia radzie pedagogicznej szkoły, na    

       plenarnym posiedzeniu rady rozpoczynający edukacyjny rok szkolny.

6.    Członkowie rady pedagogicznej mogą zgłosić własne propozycje do planu wewnątrzszkolnego

      doskonalenia  nauczycieli. Zgłoszona propozycja zostaje przyjęta w głosowaniu jawnym, zwykłą

      większością głosów.

7.    Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli jest zatwierdzany przez radę pedagogiczną szkoły, w  
       głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

8.    Załącznikami planu wewnąrzszkolnego doskonalenia nauczycieli są harmonogramy zawierające opis  
       szczegółowych działań na poszczególnych etapach doskonalenia – w danym roku szkolnym.

9.    W harmonogramie działań dotyczących doskonalenia zawarte są:

     a) tematyka doskonalenia,

     b) opis metod szkolenia,

     c) termin szkolenia,

     d) osoba odpowiedzialna,

     e) przewidywane efekty,

      f) termin i sposoby ewaluacji.

10.  Harmonogramy opracowuje rada pedagogiczna szkoły na sierpniowym posiedzeniu rady.

11.  Harmonogramy zawierające roczny plan działań w zakresie wewnątrzszkolnego doskonalenia

       nauczycieli  zatwierdza rada pedagogiczna szkoły na posiedzeniu rady poprzedzającym rozpoczęcie

       każdego roku  szkolnego.

12. Nauczyciele danego przedmiotu lub bloków przedmiotowych, lub nauczyciele grupy przedmiotów  
      pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły wychowawcze, przedmiotowe i problemowo —  
      zadaniowe.

13.  Pracą zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora na wniosek zespołu.

14.  Cele i zadania zespołu obejmują:

a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania,korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych a także uzgodnienia decyzji w sprawie wyboru programów nauczania,

b) podnoszenie poziomu nauczania poprzez wymianę doświadczeń,

c) poszerzanie i aktualizowanie wiedzy w zakresie nauczanego przedmiotu poprzez organizowanie narad, dyskusji itp.,

d) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz narzędzi pomiaru

     dydaktycznego,

e) organizowanie doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli,

f)   współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia,

g) opiniowanie przygotowywanych w szkole programów nauczania.

15. Sprawozdanie z realizacji   wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli przedstawia dyrektor szkoły na 
     plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej szkoły podsumowującym dany rok szkolny.

 

§ 19.

 

Nadzór pedagogiczny

 

1.Nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności a szczególności przez

    działalność  diagnostyczno -oceniającą i wspomagającą, w procesie planowej i systematycznej współpracy

   organów sprawujących nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę , dyrektora oraz nauczycieli.

2. Formami działalności diagnostyczno - oceniającej są: hospitacje, wizytacje oraz badania wybranych

     zakresów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły oraz innej działalności

    statutowej.

 3. Dyrektor szkoły lub placówki opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który       

     przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego,

     którego  dotyczy plan.

2. Plan nadzoru,  uwzględnia plan nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny przedstawiony przez organ
     sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub placówką oraz wyniki nadzoru pedagogicznego z lat
     poprzednich.

3. Plan nadzoru zawiera:

     a) zakres, szczegółową tematykę i organizację planowanych badań,

     b) harmonogram hospitacji;

     c) tematykę szkoleń nauczycieli szkoły lub placówki, uwzględniających w szczególności wnioski

         wynikające  ze  sprawowania nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym;

     d) inne informacje, uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za istotne.

4. Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie

    pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru zawierającą:

     a) zakres wykonania planu;

     b) wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności:

          - wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków z uwzględnieniem

             ich  możliwości   rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających z podstaw programowych

             oraz  wyników sprawdzianu i  egzaminów gimnazjalnych

          -  ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami;

          -  podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z informacją

             o  ich  skutkach.

 

§ 20.

 

Regulamin Rady Pedagogicznej.

 

1.   Regulamin Rady Pedagogicznej określa jej:

a)       kompetencje,

b)       zadania,

c)       sposób podejmowania uchwał,

d)       strukturę,

e)       procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji i stanowisk,

f)        ramowy plan posiedzeń plenarnych,

g)       ramowy porządek obrad i sposób ich protokołowania,

h)       sposób wyboru przedstawicieli rady do prac w różnych organach, zespołach i komisjach zewnętrznych.

2.   Przewodniczącym rady pedagogicznej szkoły jest dyrektor szkoły.

3.   Regulamin rady pedagogicznej szkoły stanowi załącznik do statutu szkoły.

 

 

§ 21.

 

Rada Rodziców.

 

1.   Regulamin rady rodziców określa:

a)       główne cele i zadania rady rodziców,

b)       organizację jej działania,

c)       sposoby i tryb podejmowania przez nią uchwał,

d)       sposób dokonywania wyboru do rady rodziców,

e)       ramowy plan pracy rady rodziców,

f)        zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców,

g)       sposób obsługi księgowo – rachunkowej środków finansowych rady rodziców.

2.   Rada rodziców szkoły stanowi reprezentację rodziców uczniów.

3.   Rada rodziców szkoły może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły

      z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

4.  Regulamin rady rodziców szkoły stanowi załącznik do statutu szkoły.

 

§ 22.

 

Samorząd Uczniowski.

 

1.   Regulamin samorządu uczniowskiego szkoły określa jego:

a)       cele i zadania,

b)       zasady wybierania,

c)       wewnętrzną strukturę,

d)       plan działania,

e)       zasady opracowywania opinii o pracy nauczyciela,

f)        zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy,

g)       sposób dokumentowania działalności. 

2.   Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie II i III etapu edukacyjnego.

3.   W zespole szkół samorząd uczniowski działa oddzielnie na II i III etapie edukacyjnym.

4.   Samorząd uczniowski szkoły może przedstawiać radzie pedagogicznej szkoły oraz dyrektorowi szkoły 
      wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły.

5.   Samorząd uczniowski opracowuje regulamin swojej działalności i przedstawia go do zatwierdzenia

      ogółowi  uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

6.   Regulamin samorządu uczniowskiego szkoły stanowi załącznik do statutu szkoły.

 

 

§ 23.

 

Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów.

 

1.   Instrukcję wewnętrznego obiegu dokumentów szkoły opracowuje dyrektor szkoły.

2.   Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów szkoły określa:

a)        zasady i tryb przekazywania korespondencji dyrektorowi szkoły lub pod jego nieobecność jego zastępcom,

b)       przekazywanie dokumentów zredagowanych w szkole do wysyłki,

c)        rodzaje dokumentów prowadzonych w szkole, ich obieg i kontrolę wewnętrzną.    

3.   Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów stanowi załącznik do statutu szkoły.

 

 

§ 24.

 

Opieka nad uczniami.

 

1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

a)       zorganizowanie zajęć świetlicowych,

b)      umożliwienie spożywania posiłków,

c)       system zapomóg i stypendiów,

d)      organizowanie pomocy materialnej i rzeczowej

e)       organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów tego wymagających,

f)        prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

g)      prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej,

h)      prowadzenie zajęć logopedycznych,

2.   Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo oraz prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, za co  
       odpowiedzialni są wszyscy pracownicy szkoły.

3.   Podczas zajęć lekcyjnych za  bezpieczeństwo ucznia odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia szkolne

        a także zobowiązany jest do reagowania na wszystkie  dostrzeżone sytuacje stanowiące zagrożenia 
       bezpieczeństwa ucznia.

4.   W trosce o bezpieczeństwo ucznia na początku każdego roku szkolnego opracowany jest  plan dyżurów  
      międzylekcyjnych pełnionych przez nauczycieli – przed lekcjami i podczas  przerw międzylekcyjnych.

5.   Każdy nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzania obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i  
      odnotowywania nieobecności w dziennikach zajęć lekcyjnych  i pozalekcyjnych.

6.   W czasie wycieczek i imprez odbywających się na terenie szkoły i poza szkołą odpowiadają

      organizatorzy,  nauczyciele i wychowawcy wyznaczeni przez dyrektora  szkoły.

7.   Szkoła organizuje dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej opiekę w autobusie.

8.   Sprawowanie opieki indywidualnej nad niektórymi uczniami w razie potrzeby organizuje    

      wychowawca  klasy.

9.  W ramach opieki nad uczniem szkoła zabezpiecza gabinet higienistki szkolnej .  Zasady zatrudniania  
      higienistki   szkolnej określają odrębne przepisy.

10.  Celem zapewnienia opieki medycznej dla swoich uczniów, gimnazjum współpracuje z Niepublicznym 
       Zakładem Opieki Medycznej „ZDROWIE”.

 

 

§ 25.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.

 

1.   Szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną polegająca w szczególności na:

a)       diagnozowaniu środowiska ucznia,

b)       rozpoznaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokojenia,

c)       rozpoznaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych,

d)       wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami,

e)       organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

f)        podejmowaniu działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

g)       prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców,

h)       wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

i)         umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

j)         podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2.   Zadania te są realizowane we współpracy z:

a)       rodzicami,

b)       nauczycielami i innymi pracownikami szkoły,

c)       publicznymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi publicznymi poradniami specjalistycznymi,

3.   Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być organizowana w szczególności w formie:

a)        zajęć dydaktyczno – wyrównawczych,

b)       zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych,

c)        porad dla uczniów,

d)       porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli,

4.   Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, zajęciami specjalistycznymi,

      zajęciami psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców lub opiekunów prawnych.

5.   O objęciu ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i zajęciami specjalistycznymi

      decyduje dyrektor szkoły.

6.    W szkole prowadzi zajęcia gminny logopeda.

           

     

 

§ 26.

 

Pomoc materialna .

 

1.   Szkoła, w miarę możliwości finansowych organizuje pomoc materialną dla uczniów.

2.   Uczniowie szkoły mogą być objęci następującymi formami pomocy materialnej:

a)       stypendium socjalnym,

b)       stypendium szkolnym za wyniki w nauce

c)       korzystaniem z posiłków w stołówce szkoły,

d)       zasiłkiem losowym.

3.   Uczniowi może być przyznane jedno lub więcej świadczeń.

4.   Stypendium przyznaje szkolna komisja do spraw pomocy materialnej na wniosek ucznia, jego rodziców

       lub  opiekunów prawnych, wychowawcy klasy, do której uczęszcza uczeń .

 

  

§ 27.

 

Nauczanie religii.

 

1.   Nauczanie religii w szkole organizuje się na życzenie rodziców lub opiekunów prawnych.

2.   Wniosek, o którym mowa w § 27 pkt.1 jest wyrażany w najprostszej formie oświadczenia,  które nie musi  
      być   ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione.

3.   Szkoła ma obowiązek organizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu  uczniów danej klasy.

4.   Dla uczniów nie uczęszczających na zajęcia z religii szkoła organizuje zajęcia z etyki  w oparciu o

      programy dopuszczone do użytku szkolnego.

      

 

§ 28.

 

Wychowanie do życia w rodzinie.

 

1.   Zajęcia realizowane są w klasach V i VI, zaś w gimnazjum we wszystkich klasach na lekcjach wiedzy o 
      społeczeństwie.

2.   Warunkiem wdrożenia w/w zajęć są:

       a)   obowiązek uzyskania zgody  rodziców lub opiekunów prawnych przed przystąpieniem   do realizacji

             zajęć,

       b)    prawo rodziców lub opiekunów prawnych do decydowania o udziale swojego dziecka  w zajęciach,

       c)   konieczność takiej realizacji treści programowych zajęć, by stanowiły one spójną całość z

             pozostałymi działaniami wychowawczymi szkoły.

 

§ 29.

 

Kształcenie uczniów z upośledzeniem umysłowym

w stopniu umiarkowanym i znacznym.

 

1.   Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym polega na

      integralnej  realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej szkoły z uwzględnieniem

      specyficznych form i  metod pracy oraz zasad nauczania opisanych prze współczesne nauki

       pedagogiczne.

2.   Specyfika kształcenia uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu  umiarkowanym i znacznym 
      polega na wychowaniu i nauczaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym

     poznawaniu  otaczającego świata – w całym procesie edukacji.

 

 

§ 26.

 

Organizacja indywidualnego programu nauczania.

 

1.  Dla uczniów zdolnych istnieje możliwość kształcenia według indywidualnych programów nauczania

      i   ukończenia szkoły w skróconym czasie, po uzyskaniu zezwolenia dyrektora szkoły wydanego po

      zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno – pedagogicznej.

2.  Przez indywidualny program kształcenia należy rozumieć proces kształcenia się ucznia w zakresie           
     przedmiotów objętych szkolnym zestawem programów nauczania danej klasy będącego modyfikacją

     programu dopuszczonego do realizacji.

3.  Indywidualny tok nauki wymaga przyjęcie innego systemu nauczania niż klasowo – lekcyjny oraz

     odmiennego niż powszechnie obowiązujący cyklu klasyfikowania i promowania uczniów.

4.  Uczeń realizujący indywidualny program nauki kształci w zakresie jednego, kilku lub wszystkich        
      obowiązujących zajęć edukacyjnych, przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy,

      według programu dostosowanego do jego uzdolnień, zainteresowań i możliwości edukacyjnych.

5.  Uczeń realizujący indywidualny tok nauki kształci się według systemu innego niż udział w

     obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązujących zajęć

     edukacyjnych,    przewidzianych w szkolnym planie nauczania dla danej klasy.

6.  Uczeń objęty indywidualnym tokiem nauki może realizować w ciągu roku szkolnego program nauczania z   
     zakresu dwóch lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.

7.  Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady
     pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

 

 

§ 30.

 

Praca z uczniem zdolnym.

 

 

1.   Dla uczniów zdolnych, w miarę możliwości organizacyjnych i finansowych mogą być organizowane:

a)       koła zajęć edukacyjnych,

b)       koła zainteresowań,

c)       nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego,

d)       zajęcia indywidualne dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

2.   Koła edukacyjne oraz koła zainteresowań służą rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień  uczniów. Zajęcia
      prowadzone w ramach kół powinny być dostosowane do wieku rozwojowego uczniów, ich

      zainteresowań,  posiadanej bazy dydaktycznej  szkoły. Program zajęć może wykraczać ponad wiek

      rozwojowy uczniów,w przypadku gdy ich poziom wiedzy i umiejętności na to pozwala. Zajęcia mogą być

      organizowane w celu  przygotowania uczniów do udziału  w konkursach przedmiotowych,                 
        artystycznych  i
innych.

3.   Nadobowiązkowe zajęcia z wychowania fizycznego służą poprawie ogólnego stanu  zdrowia,

      podnoszeniu wydolności i sprawności fizycznej oraz rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień sportowych

      uczniów. Zajęcia tepowinny być dostosowane do wieku  rozwojowego uczniów, stopnia usprawnienia,

      płci oraz stanu zdrowia uczniów, ich zainteresowań oraz posiadanej bazy sportowej szkoły. Zajęcia mogą 

      być organizowane w celu przygotowania uczniów do udziału w międzyszkolnych zawodach  sportowych.

4.   Zajęcia dla uczniów I etapu edukacyjnego mogą być realizowane w formie gier i zabaw             

       ogólnorozwojowych,  a w   szczególności   stymulujących rozwój motoryki dziecka, dla uczniów II i 

        III   etapu edukacyjnego mogą  być  prowadzone w formie zajęć   rekreacyjno – sportowych.

5.   W ramach zajęć rekreacyjno – sportowych mogą być organizowane:

a)       ruchowe zajęcia usprawniające,

b)       masowe imprezy sportowe,

c)       międzyklasowe i międzyszkolne zawody sportowe,

d)       szkolenia sportowe w sekcjach specjalistycznych,

e)       szkolenia młodzieżowych organizatorów sportu i młodzieżowych sędziów sportowych.

6.   Dla uczniów szczególnie uzdolnionych mogą być organizowane zajęcia indywidualne z zakresu zajęć

       edukacyjnych, w których uczeń uzyskuje szczególnie wysokie wyniki.

7.    Zajęcia indywidualne mogą być organizowane w celu przygotowania uczniów do konkursów     
       przedmiotowych, konkursów artystycznych i innych, do etapu co najmniej  wojewódzkiego oraz        
       zawodów  sportowych na etapie co najmniej międzyregionalnym.

 

 

§ 31.

 

Organizacja krajoznawstwa i turystyki.

 

1.    Szkoła może organizować dla uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

2.    W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoła może współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi 
        podmiotami, których przedmiotem działania jest krajoznawstwo i turystyka. 

3.   Krajoznawstwo i turystyka może być organizowana w ramach zajęć lekcyjnych  pozalekcyjnych i 
       pozaszkolnych.

4.   Organizację i program imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu  
      zdrowia,  sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych.

5.   Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek poprzez opiekę sprawowaną przez jednego  
      opiekuna na 30 osób podczas wyjść na terenie wsi, na 15 osób podczas wyjazdów poza teren wsi i 10    
       osób  podczas wycieczek spełniających normy turystyki kwalifikowanej.

 

 

§ 32.

 

Praktyki pedagogiczne.

 

1.   Szkoła umożliwia odbywanie praktyk pedagogicznych studentom wyższych uczelni pedagogicznych    
      oraz  słuchaczom kolegiów nauczycielskich.

2.   Cel, okres oraz sposób odbywania w/w praktyk pedagogicznych określają umowy zawierane pomiędzy  
       szkołą   a placówką kształcenia pedagogicznego lub umowy pomiędzy  nauczycielem opiekunem,  
      wyznaczonym   przez dyrektora szkoły i placówką kształcenia pedagogicznego, lub wytyczne  
      wymienionych  placówek   pedagogicznych.          

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

Organy Zespołu.

§ 33.

 

1. Organami Zespołu Szkół są:

1) Dyrektor Zespołu

2) Rada Pedagogiczna

3) Rada Rodziców

4) Samorząd Uczniowski

 

2. W Zespole nie zachowuje się odrębności Rad Pedagogicznych Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

§ 34.

Dyrektor szkoły.

 

1. Dyrektora Zespołu Szkół powołuje i odwołuje Wójt Gminy Grodzisko Dolne zgodnie z przepisami

    wynikającymi z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i późniejszymi zmianami.

2. Dyrektor Zespołu Szkół jest jednocześnie dyrektorem placówek wchodzących w skład Zespołu Szkół.

3. Kompetencje i zadania Dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i Karta Nauczyciela.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i  jednoosobowej

    odpowiedzialności, współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i

    związkami zawodowymi.

5. Podczas krótkotrwałej nieobecności zastępuje dyrektora wicedyrektor.

§ 35.

Rada Pedagogiczna.

      1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, a w jej skład wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni     
   pracujący w Zespole Szkół w Grodzisku Dolnym.

      2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu.

      3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały, opiniuje i wnioskuje w zakresie statutowych zadań dotyczących         
   kształcenia, wychowania i opieki.

      4. Szczegółowe kompetencje, organizację pracy i rozstrzyganie kwestii spornych Rady Pedagogicznej określa 
      opracowany i uchwalony przez nią regulamin.

 

§ 36.

 

Rada Rodziców.

1. Organem reprezentującym rodziców jest  Rada Rodziców.

2. Kadencja Rady Rodziców   trwa 3 lata.

3. Rada rodziców wspiera działalność statutową Zespołu Szkół.

4. Szczegółowe kompetencje i organizację pracy Rady Rodziców określa uchwalony regulamin.

 

 

 

§ 37.

 

                                                                 Samorząd Uczniowski

 

1. Samorząd reprezentuje interesy uczniów w zakresie:

 a)   oceniania, klasyfikowani i promowania;

        b)    form i metod sprawdzania wiedzy i umiejętności

2. Samorząd  przedstawia Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie w zakresie takich praw         
     uczniów , jak:

a)    prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,

         b)    prawo do organizacji życia szkolnego,

         c)    prawo do redagowania i wydawania gazety gimnazjalnej,

         d)    prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej, oświatowej i rozrywkowej zgodnie z  
                własnymi oraz możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,

         e)    prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

 

§ 38.

 

Współdziałanie organów i sposoby rozwiązywania spraw spornych.

 

 1. Organy zespołu współdziałają ze sobą w zakresie realizacji zadań statutowych Zespołu, wymiany           
      informacji  o podejmowanych i planowanych działaniach,  we wszystkich sprawach szkoły w ramach  
      kompetencji  własnych,   określonych w niniejszym statucie.

2.  Uchwały poszczególnych organów są jawne.

3.  Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Zespołu o podejmowanych działaniach lub decyzjach  
     organizuje Dyrektor Zespołu.

4.  Jeżeli uchwała Rady Rodziców jest sprzeczna z prawem lub ważnym interesem szkoły, dyrektor zawiesza    
     jej  wykonanie  i w terminie określonym w regulaminie rady uzgadnia z nią sposób postępowania w   
       sprawie  będącej przedmiotem uchwały. W razie braku uzgodnienia , o którym mowa , dyrektor        
     przekazuje  sprawę do  rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

5.  W sprawach spornych ustala się co następuje:

           a)   uczeń zgłasza swoje zastrzeżenia do przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego za               
                   pośrednictwem   przewodniczącego klasowego,

           b)   przewodniczący Samorządu Uczniowskiego w uzgodnieniu z nauczycielem- opiekunem SU           
                  przedstawia sprawę nauczycielowi lub wychowawcy, który wraz z przedstawicielem                    
                 samorządu    rozstrzyga sporne kwestie,

           c)   sprawy nie rozstrzygnięte kierowane są do osób pełniących funkcje kierownicze, zgodnie z ich 
                   kompetencjami, których decyzje są ostateczne.

6.  Kwestie sporne między organami Zespołu Szkół, po wyczerpaniu możliwości załatwienie przez Dyrektora  
     Szkoły, rozstrzyga:

             a)   Podkarpacki Kurator Oświaty w zakresie nadzoru pedagogicznego,

             b)   Wójt Gminy w pozostałym zakresie.

 

§ 39.

 

Współpraca nauczycieli i rodziców.

 

W realizacji statutowych zadań rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Rodzice mają prawo do znajomości:

 

1.  Zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale.

2.  Zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i w szkole.

3.  Zasad dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów.

4.  Uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka jego zachowania, rozwoju, postępów i przyczyn  
     trudności w nauce.

5.  Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

6.  Wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy Zespołu.

 

 

§ 40.

 

Tworzenie innych stanowisk.

 

1. W przypadku, gdy liczba oddziałów w Zespole będzie wynosiła co najmniej 12 oddziałów, tworzy się

    stanowisko wicedyrektora.

2. Wicedyrektora powołuje dyrektor i ustala dla niego zakres zadań.

3. W szkole  zatrudniony jest pedagog szkolny do  którego zadań należy w szczególności :

       a)  rozpoznawanie  indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn i niepowodzeń   
             szkolnych ;

       b) określenie form i sposobów udzielania uczniom , w tym uczniom    z wybitnymi uzdolnieniami ,     
           pomocy   psychologiczno – pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb ;

       c) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 
            uczniów,   rodziców i nauczycieli ;

      d) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających   z programu        
          wychowawczego    szkoły i programu profilaktyki szkoły ;

       e) działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w   
            trudnej    sytuacji    życiowej.

 

 

                                                                           ROZDZIAŁ V

Organizacja Zespołu Szkół

§ 41.

Zasady ogólne

1. Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określają arkusze organizacyjne dla 
    poszczególnych placówek, opracowane przez Dyrektora Zespołu do końca kwietnia, a zatwierdzone przez 
    Wójta Gminy do końca maja każdego roku.

2. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Dyrektor Zespołu przydziela obowiązki pracownikom 
    pedagogicznym na dany rok szkolny, a następnie ustala tygodniowy rozkład zajęć szkolnych.

 

§ 42.

Oddział

       1. Podstawową jednostką organizacyjną w przedszkolu jest oddział, złożony z dzieci
     zgrupowanych    według  zbliżonego wieku.

       2. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

       3.  Liczba dzieci w oddziale przedszkola integracyjnego oraz w oddziale integracyjnym w przedszkolu   
     ogólnodostępnym powinna wynosić 15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych.

       4. Podstawową jednostką organizacyjną w szkole jest oddział, złożony z uczniów, którzy w jednorocznym   
     kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych       
      planem nauczania, zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem dla danej klasy,

           dopuszczonym  do użytku szkolnego.

 5. Liczba uczniów w oddziałach szkolnym nie powinna być większa niż 30 .

 6. Oddział dzieli się na grupy, jeżeli zajęcia wymagają specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z 
     uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania.

 7.  Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki w oddziałach liczących 
      powyżej 24 uczniów oraz podczas ćwiczeń, w tym laboratoryjnych, w oddziałach liczących powyżej 30 
      uczniów. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów lub mniej niż 30 uczniów , 
      podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 4 można dokonać za zgoda organu        
        prowadzącego    szkołę.

 8. Zajęcia z wychowania fizycznego w II i III etapie edukacyjnym prowadzone są w grupach liczących   
         od     12    do  26 uczniów oddzielnie z  chłopcami i dziewczętami.

§ 43.

Organizacja pracy.

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu prowadzona jest na podstawie programu 
    wychowania w przedszkolu.

     a. Zajęcia realizowane w ramach minimum programowego w Przedszkolu są bezpłatne.

     b. Zespół zapewnia w przedszkolu posiłki wychowankom przedszkola. Liczba posiłków, jakie dziecko 

         otrzymuje w czasie pobytu w przedszkolu dostosowana jest do czasu pobytu w placówce.

     c. Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków przedszkola uiszczają miesięczną opłatę za    wyżywienie   dziecka wraz z opłata stałą, ustaloną przez Radę Gminy.

2.  Organizację, pracy w ciągu dnia w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez    
     Dyrektora  Zespołu, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną z uwzględnieniem wymagań zdrowia i          
       higieny    pracy oraz  oczekiwań rodziców.

3.  Organizację stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych        
       określa  tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Zespołu na podstawie zatwierdzonego 
      arkusza  organizacyjnego z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy.

4.  Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno — wychowawcze, prowadzone 
      systemem klasowo- lekcyjnym.

5.  Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

6.  Czas trwania zajęć w klasach I - III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia zachowując ogólny       
     tygodniowy   czas lekcyjny.

7.  Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczna i w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala 
      zasady prowadzenia niektórych zajęć, np. nauczania języków obcych, zajęć wyrównawczych, 
     rekreacyjno-  sportowych, specjalistycznych, kół zainteresowań, informatyki, które mogą być 
      prowadzone   wyłącznie przez nauczycieli specjalistów poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach 
     oddziałowych lub  międzyoddziałowych.

 

 

§ 44.

 

Biblioteka.

 

 l. W Zespole funkcjonuje biblioteka szkolna , która jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i 
     zainteresowań  uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych Zespołu, doskonałemu warsztatu 
     pracy  nauczyciela, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości      
      popularyzacji  wiedzy o regionie.

 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, praktykanci i inni pracownicy 
     szkoły, rodzice a także inne osoby wg zasad określonych w regulaminie biblioteki ustalonym przez 
    Dyrektora   Zespołu.                                                                    

§ 45.

Cele biblioteki.

 

      Biblioteka szkolna umożliwia:

        1. Gromadzenie i opracowanie zbiorów.

        2. Korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

        3. Prowadzenie przysposobienia czytelnicze - informacyjnego uczniów zgodnie z ramowym planem 
    nauczania.

        4. Upowszechnianie czytelnictwa poprzez różne formy pracy z czytelnikami.

        5. Doskonalenie zawodowe, samokształcenie nauczycieli.

§ 46.

Czas pracy.

 

      Godziny pracy biblioteki, ustalone przez Dyrektora Zespołu, umieszczone na drzwiach biblioteki i na tablicach informacyjnych w budynku Zespołu umożliwiają korzystanie z jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych

 i  po ich   zakończeniu.

 

                                                    § 47.

                                              Zadania bibliotekarza.

  Do podstawowych zadań nauczyciela - bibliotekarza należy:

   1. Gromadzenie zbiorów, uzupełnianie księgozbioru, selekcjonowanie, konserwacja i naprawa księgozbioru,.

   2. Prowadzenie prenumeraty i gromadzenie czasopism.

   3. Opracowywanie zbiorów, prowadzenie ewidencji, katalogowanie i klasyfikowanie zbiorów,      
       uzupełnianie   kartoteki tekstowej i teczki z wycinkami prasowymi.

   4. Udostępnianie zbiorów, sporządzanie katalogów dla przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum, do  
       klasopracowni.

   5. Prowadzenie działalności pedagogicznej nad rozwojem czytelnictwa, inspirowanie czytelnictwa.

   6. Prowadzenie lekcji bibliotecznej zgodnie z obowiązującym programem.

   7. Udzielanie porad i informacji bibliotecznych, przygotowanie zestawów bibliograficznych,  
       organizowanie  aktywu bibliotecznego wśród uczniów i łączników pomiędzy biblioteką a 
       poszczególnymi    klasami.

   8. Prowadzenie dokumentacji biblioteki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 48.

Odpowiedzialność , dokumentacja bibliotekarza.

   1. Nauczyciel bibliotekarz ponosi odpowiedzialność finansową za księgozbiór.

   2. Nauczyciel bibliotekarz przedstawia na początku roku szkolnego roczny plan pracy biblioteki do 

        zatwierdzenia przez Dyrektora Zespołu.

 

§ 49.

Świetlica.

 

   1.  Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub   
       opiekunów prawnych oraz ze względu na organizację dojazdu do szkoły,  szkoła organizuje świetlicę.

   2.  Do zadań świetlicy szkolnej należą:

a)       tworzenie warunków do nauki i wypoczynku,

b)       organizowanie pomocy w nauce,

c)       kształtowanie nawyków higieny osobistej, troska o zachowanie zdrowia,

d)       tworzenie warunków do świadomego uczestnictwa w kulturze,

e)       kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,

        f)    rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości dziecka.

                                              ROZDZIAŁ VI

 Nauczyciele i inni pracownicy Zespołu.

§ 50.

Nauczyciele i pracownicy

1. Pracowników pedagogicznych, administracyjnych oraz pracowników obsługi zatrudnia się w  
    poszczególnych typach szkół wchodzących w skład zespołu.

2. Do pracowników pedagogicznych zalicza się: dyrektor, wicedyrektor , nauczyciele, w tym nauczyciel  
    biblioteki, świetlicy.

  3. Stan osobowy nauczycieli Zespołu Szkól wynika z zatwierdzonych arkuszy organizacyjnych.

  4. Zasady zatrudniania nauczycieli określa Karta Nauczyciela.

  5. Ilość etatów pracowników administracji i obsługi określa organ prowadzący.

  6. Pracownicy obsługi zobowiązani są zwracać uwagę na osoby postronne wchodzące do szkoły, spytać o 
       cel   pobytu a w razie potrzeby  zawiadomić dyrektora szkoły.

       Zakres  obowiązków pracowników administracji i obsługi określa dyrektor Zespołu Szkół .

§  51.

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników.

   

  1. Nauczyciele oraz inni pracownicy pedagogiczni prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i  
       opiekuńczą  i      odpowiedziami za wyniki tej pracy, a także za bezpieczeństwo powierzonych ich 
      opiece  uczniów.

  2. Do obowiązków nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych należy:

          a) troska o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów i systematyczne wpajanie uczniom zasad 
              bezpiecznego   
  zachowania się:

                - zwracanie  uwagi  na osoby postronne przebywające na terenie szkoły , określenie celu ich 
                   pobytu  i  powiadomienie dyrekcji bądź pracownika obsługi szkoły.

                 - niezwłocznie powiadamiać dyrektora o wszelkich   dostrzeżonych  zdarzeniach noszących 
                   znamiona  przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

          b) poznanie osobowości, stanu zdrowia i warunków życia uczniów, stymulowanie ich rozwoju i      
               uzdolnień,

          c) rzetelne przygotowanie się do zajęć z uczniami,

          d) realizowanie obowiązujących programów i planów, dążenie do jak najlepszych wyników swej pracy,

     e) troska o pomieszczenia, pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,

     f) obiektywne i jawne ocenianie uczniów,

     g) udzielanie pomocy uczniom w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych,

     h) kontrolowanie na każdej lekcji obecności uczniów,

     i) systematyczne współpracowanie z domem rodzinnym uczniów,

     j) zachowanie wysokiej kultury osobistej w każdym miejscu,

      k) doskonalenie swoich umiejętności zawodowych,

      l) przestrzeganie przepisów prawa oświatowego,

      m) wypełnianie i prowadzenie dokumentacji im powierzonej,

      n) zapoznanie uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i innymi dokumentami,

  3.  Praca nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych opiera się na opracowanych przez nich     
        planach pozytywnie zaopiniowanych przez Dyrektora Szkoły.

  4.  Nauczyciele mają prawo do awansu zawodowego zgodnie z przepisami określonymi w regulaminie 
        awansu zawodowego. ( załącznik)

  5 . Prawa i obowiązki wszystkich pracowników pedagogicznych oraz inne sprawy wynikające ze stosunku  
        pracy określa Karta Nauczyciela i regulamin pracy Zespołu Szkół.

§ 52.

Wychowawcy.

 

  l.   Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki pedagogicznej nad uczniami  
        powierzonego  mu  oddziału i kształtowanie ich osobowości, a w szczególności:

  a) realizowanie zadań wychowawczych wynikających ze statutu,

  b) integrowanie zespołu klasowego, tworzenie relacji koleżeńskich,

  c) zapoznanie uczniów z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego,

  d) współpraca ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w podległym oddziale,

        e) współpraca z rodzicami, informowanie ich na bieżąco o postępach w nauce i zachowaniu,

        f) udzielanie pomocy wychowankom z trudnościami w nauce,

 g) organizowanie procesu w orientacji zawodowej,

 h) ustalanie końcowej i semestralnej oceny z zachowania,

 i) czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów,

 j) prowadzenie dokumentacji zgodnie z zaleceniami Dyrektora Zespołu.

 2.   Wychowawca ma obowiązek poinformowania rodziców o przewidywanych dla ucznia ocenach 
        semestralnych   i rocznych, a sposób i termin poinformowania określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VII

 Wychowankowie i uczniowie Zespołu

§ 53.

 Zasady przyjmowania do przedszkola.

1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3—6 lat.

2.  Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej 
     jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.

3.  Do przedszkole przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci sześcioletnie, dzieci matek lub ojców 
     samotnie  wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany  
     stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej 
      egzystencji na podstawie odrębnych przepisów a także dzieci z rodzin zastępczych.

4.  W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc przyjęć   
     dokonuje Dyrektor Zespołu na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów)    
       wypełnionych kart    zgłoszeń.

5.  W przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje 
     Komisja powołana przez Dyrektora.

6.  W skład Komisji, o której mowa w ust. 5, wchodzą:

- Dyrektor Zespołu

- Przedstawiciel Rady Pedagogicznej

- Przedstawiciel Rady Rodziców

7.  Organem odwoławczym od decyzji Komisji jest Wójt Gminy.

§ 54.

Prawa wychowanków przedszkola.

 

1.  Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i programem wychowania w przedszkolu.

b) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym.

2.  Wymienione w ust. l prawa dziecka realizowane są w trakcie organizowanego i prowadzonego procesu 
     wychowawczo - dydaktycznego z zachowaniem form zgodnych z metodyką i programem wychowania w   
     przedszkolu we współpracy z domem rodzinnym dziecka.

 

§ 55.

Zasady przyjmowania do szkoły podstawowej i gimnazjum, obowiązek szkolny.

 

1.  Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które ukończyły 7 lat w  
     roku   kalendarzowym w którym rozpoczyna się rok szkolny, lub na wniosek rodziców, które przed l 
     września   kończą  6 lat, jeżeli wykazują psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej, do 
     ukończenia 13 roku  życia, z możliwością przedłużenia nauki w przypadku drugoroczności.

2.  Do szkoły podstawowej, prowadzonej przez gminę przyjmuje się:

      a) z urzędu — dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły,

      b) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są wolne miejsca,

3.  O wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej decyduje Dyrektor Zespołu po  
      zasięgnięciu  opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej.

4.   Do gimnazjum uczęszczają uczniowie, którzy ukończyli VI klasę szkoły podstawowej. Obowiązek szkolny 
      trwa do ukończenia gimnazjum, jednak nie dłużej niż do ukończenia osiemnastego roku życia.

5.   Dyrektor Gimnazjum przyjmuje wszystkich uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły. Warunkiem  
      przyjęcia  jest złożenie odpowiedniej dokumentacji tj. podania, świadectwa ukończenia szkoły 
       podstawowej i zaświadczenia o wynikach sprawdzianu.

6.  Dyrektor gimnazjum, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów ) może przyjąć ucznia z innego 
      obwodu, jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają . Jeżeli liczba kandydatów spoza obwodu  jest 
       większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje gimnazjum, listę przyjętych uczniów ustala się 
      biorąc pod   uwagę :

      a) ocenę średnią z obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

     b) osiągnięcia uczniów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,

     c) liczbę punktów uzyskanych ze sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej 
          zawartych    w  zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu,

     d) ocenę z zachowania,

 7.  Dyrektor Zespołu sprawuje kontrolę spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie   
      Zespołu poprzez:

            a) kontrolowanie wykonania obowiązku uczęszczania dzieci do szkoły.

            b) współdziałanie z rodzicami w realizacji obowiązku szkolnego.

            c) prowadzenie ewidencji spełniania obowiązku szkolnego.

 

§ 56.

Prawa i obowiązki uczniów.

 

 1. Uczeń ma prawo do:

      a)  informacji na temat zakresu wymagań oraz metod nauczania,

      b)  posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen z przedmiotów i zachowania,

      c)  obiektywnej i jawnej oceny,

      d) korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,

      e) organizacji procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

            f) bezpieczeństwa i opieki wychowawczej,

            g) nietykalności osobistej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy,

            h) poszanowania godności i życzliwego traktowania,

            i) korzystania z pomocy psychologicznej i pedagogicznej, której celem jest 
                 wspomaganie  rozwoju   psychicznego i efektywności uczenia się w szczególności 
                 poprzez   korygowanie odchyleń od normy, wyrównywanie i korygowanie braków w 
                 opanowaniu programów nauczania, oraz eliminowanie przyczyn i przejawów określonych 
                 zaburzeń

      j) korzystania ze wszystkich pomieszczeń i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl 
          obowiązujących regulaminów,

           k) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają dóbr osobistych innych

    osób,

     l) pomocy w przypadku trudności w nauce,

    m) pomocy materialnej w sytuacjach losowych,

     n) rozwijania uzdolnień i zainteresowań,

     o) oddziaływania na życie szkolne poprzez Samorząd Uczniowski,

           p) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, olimpiadach i zawodach sportowych.

2.  Uczeń ma obowiązek:

           a). zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka;
           b) wykorzystania w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelnej pracy nad  
                 poszerzeniem swej  wiedzy i umiejętności, uczęszczania na zajęcia wynikające z planu zajęć, 
                 przybywania na nie  punktualnie. W razie spóźnienia na zajęcia, uczeń zobowiązany jest do 
                 przybycia do sali, w której  się one odbywają.
           c) właściwego zachowania się w trakcie zajęć edukacyjnych: ma obowiązek zachowywać 
               podczas    lekcji należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami, zabierać głos tylko 
              po upoważnieniu go do tego przez nauczyciela.
           d) systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez  
                nauczyciela do   wykonania w domu.
           e) uczęszczania w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych.
           f) usprawiedliwiania w określonym terminie i formie nieobecności na zajęciach edukacyjnych –
               usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia;  
               usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodziców, w formie pisemnego  
                oświadczenia o  przyczynach nieobecności dziecka.
           g) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności.
           h) dbania o honor i tradycję szkoły oraz współtworzenie jej autorytetu.
           i)  godnego, kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.
           j)  dbania o piękno mowy ojczystej.
           k)  okazywania szacunku nauczycielom i innym pracownikom szkoły.

           l)  podporządkowania się zarządzaniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, nauczycielom 
               oraz    ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego.
            ł) podporządkowania się zarządzaniu dyrektora szkoły w sprawie korzystania z telefonów  
                komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
           m) przestrzegania zasad współżycia społecznego :

              - uczeń okazuje szacunek dorosłym i kolegom

              - przeciwstawia się przejawom wulgaryzmu i brutalności;

              - szanuje poglądy i przekonania innych;

              - szanuje godność i wolność drugiego człowieka;

              - zachowuje tajemnice korespondencji i dyskusji w sprawach osobistych powierzonych w
                 zaufaniu  chyba, że szkodziłby ogółowi, zdrowiu czy życiu;

            n) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów:

              -  uczeń nie pali tytoniu i nie pije alkoholu

              -  nie używa narkotyków ani innych środków odurzających;

              -  zachowuje czysty i schludny wygląd,
    o) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd wewnątrz i na zewnątrz.
    p) za zniszczone mienie szkoły odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice. Rodzice 
         zobowiązani są   osobiście naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy   
      albo  zwrot  kosztów zakupu nowego   mienia.
    q) nosić obowiązujący w szkole strój szkolny za wyjątkiem rozpoczęcia i zakończenia roku      
          szkolnego, zawodów sportowych i imprez pozaszkolnych.

   

 

§ 57.

 

Nagrody, wyróżnienia i kary.

 

 

  1. Uczeń szkoły może otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

      a) rzetelna naukę i pracę społeczną na rzecz szkoły,

      b) wzorową postawę,

     c) wybitne osiągnięcia w nauce

       d) inne osiągnięcia  przynoszące zaszczyt szkole, rodzicom i środowisku

  2. Nagrody przyznaje dyrektor szkoły na wniosek: wychowawcy klasy, samorządu uczniowskiego, Rady 
      Rodziców po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

  3. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów :

      a) pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich w obecności klasy,

    b) pochwała wychowawcy w obecności rodziców,

      c) pochwała dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,

      d) list pochwalny skierowany do rodziców ucznia,

      e) dyplom,

      h)  nagrody rzeczowe,

  4.  Nagrody finansowane są z budżetu szkoły, sponsorów oraz przez Radę Rodziców.

  5.  Szkoła może stosować wobec uczniów następujące rodzaje kar:

      a) upomnienie wychowawcy wobec klasy,

      b) upomnienie dyrektora szkoły w obecności wszystkich uczniów,

            c) obniżenie oceny z zachowania,

      d) zakaz udziału w imprezach i  wycieczkach szkolnych,

      e) zakaz reprezentowania szkoły w imprezach odbywających się poza jej terenem,

      f) czasowe lub całkowite przeniesienie ucznia do równoległego oddziału,

      h) skreślenie z listy uczniów  z równoczesnym przeniesieniem do innej szkoły.

  6.  Dyrektor może  na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej skreślić ucznia z listy uczniów w  
       przypadku,   gdy    uczeń ten:

      a) umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu innego ucznia,

      b) dopuszcza się kradzieży,

      c) wchodzi w kolizję z prawem,

      d) demoralizuje innych uczniów,

      e) permanentnie narusza postanowienia Statutu szkoły.

  7.  Przeniesienie ucznia do innej szkoły może nastąpić po uzyskaniu zgody jej dyrektora, organu              
       nadzorującego i powiadomieniu organu prowadzącego. 

  8.  Od każdej kary określonej w pkt. 5 uczeń lub jego rodzice ( opiekunowie ) mogą odwołać się do 
        dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

  9.   Zarówno kary jak i nagrody wychowawca klasy odnotowuje w dokumentach szkolnych ucznia i    
        powiadamia   niezwłocznie jego rodziców.

 

ROZDZIAŁ VIII

 

§ 58


 
Postanowienia końcowe

     1.  Zespół Szkół  posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny (załącznik).

      2.  Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

      2.  Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy,

      3.  Statut Zespołu Szkół i wszelkie zmiany uchwala Rada Pedagogiczna.

      4.  Uchwały w sprawie zmian w statucie  Rada Pedagogiczna podejmuje w obecności co najmniej połowy jej  
  członków zwykłą większością głosów w  głosowaniu jawnym.

      5.  Zespół Szkól prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

      6.  Załącznikami do statutu są:

a)Wewnątrzszkolny system oceniania,

b)    Regulamin rady pedagogicznej,

c)Regulamin rady rodziców,

d)    Regulamin samorządu uczniowskiego,

e)Regulamin świetlicy szkolnej,

f)   Regulamin biblioteki szkolnej,

g)    Regulamin przyznawania nagród,

h)    Plan nadzoru pedagogicznego,

i)    Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

j)    Program profilaktyki,

j)   Program wychowawczy gimnazjum,

k)Szkolne zestawy programów nauczania,

l)      Tygodniowy rozkład zajęć,

 m)   Plan nauczania,

  n)   Arkusz organizacyjny szkoły,

  o)   Plan pracy szkoły

  p)  Ceremoniał szkolny

              § 59.

 

  

 

Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej   w dniu 6 września 2007 roku

i wchodzi do życia z dniem uchwalenia.

    
  

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Grodzisku Dolnym.
    Grodzisko Dolne 150
    37-306 Grodzisko Dolne
    woj. podkarpackie
  • 017 2436001

Galeria zdjęć